Правила за участие в турнир Telenor Arena: Clash Royale – Бургас 2018

Telenor Arena

 

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

ИГРАТА „Турнир по Clash Royale“ се организира и провежда от “Прес Старт” ЕООД, гр. София, 1233, ул. „Черни Лом“ 10 („Организаторът“). Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на Интернет адрес www.pressstart.bg. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила считано от датата на  тяхното оповестяване на Интернет адрес www.pressstart.bg.

 

РАЗДЕЛ 2: ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

ИГРАТА се състои от две части – подготвителна фаза и финали. Подготвителната фаза се организира и провежда виртуално (в интернет), а финалите й ще се провеждат в Експозиционен център Флора, Приморски парк, гр. Бургас.

 

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Подготвителната фаза на ИГРАТА се провежда на 27 юли  2018 г. в рамките на един час: от 20.00 часа ЕЕТ до 21.00 часа ЕЕТ на същата дата в онлайн платформа, за която регистриралите се Участници получават парола, а финалите на ИГРАТА започват от 10.30 ЕЕТ часа на 31.07.2018 г. на посоченото по- горе място до изиграване на всички мачове и определяне на победителите  („Период на ИГРАТА“).

 

РАЗДЕЛ 4: ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В ИГРАТА има право да участва всеки регистрирал се за участие в ИГРАТА на интернет страницата https://goo.gl/forms/iZ4UyKz78rEEgZi12 ,  който е запознат с правилата на Clash Royale и политиката за поверителност на организатора, и е достигнал минимум до осмо ниво на играта, в т.ч.  има регистрирано потребителско име (nickname) в нея и е навършил 13 години към 27.07.2018 г. (наричан за кратко „Участник“ и/или „Участници”). В ИГРАТА нямат право да се регистрират служители на Организатора.

В случай, че Участниците, които са спечелили награда в ИГРАТА, са под 18 години, могат да получат своята награда чрез свой родител/ настойник, който следва да представи документ за самоличност.

 

РАЗДЕЛ 5: РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Желаещите да участват в ИГРАТА е задължително предварително да се регистрират за подготвителната фаза на ИГРАТА в интернет , предоставяйки телефон, имейл и своя псевдоним (nickname) и съответното достигнато  ниво в “Clash Royale”. Регистрацията ще се проведе в интернет чрез Google forms на този линк: https://goo.gl/forms/iZ4UyKz78rEEgZi12Онлайн регистрацията ще приключи в сряда, 25.07.2018 г. в 18.00 ч. EET.

Не се допускат участници, чиито псевдоними (nickname) в Clash Royale съдържат обидни, неморални или нецензурни думи и фрази. Ако това е така, желаещите да участват се призовават да променят името си (играта “Clash Royale” допуска една промяна на име), преди да се регистрират за участие в ИГРАТА.

На всеки регистриран Участник се изпраща парола за онлайн турнира на подготвителната фаза на посочената от него електронна поща.

В подготвителната фаза участват първите 998 участници, които успеят да влязат в онлайн турнира. След изиграването му, Организаторът на играта ще се свърже в по имейл или телефон (посочени във формата за регистрация) с класираните на първите  места в низходящ ред от класирането в турнира с официална покана за финалите на турнира в Пловдив, до достигане на 100 души, потвърдили участие. В деня на финалите тези 100 души трябва да предоставят трите си имена и да попълнят декларация – съгласие за предоставяне и обработване на лични данни, както и да потвърдят, че имат навършени 13 години към 27.07.2018 г. В случай, че участниците са непълнолетни, декларация – съгласие за предоставяне и обработване на лични данни се предоставя от техен родител/ настойник на място на финалите. От тези 100 класирани, Участниците на първите 64 места ще бъдат записани за финалите на ИГРАТА в Пловдив, а следващите 36 ще са резерви. Резервите нямат гарантирано участие на финалите в Пловдив. Те ще играят само в случай, че някой от класираните преди тях финалисти не се яви.

След извършване на регистрацията в ИГРАТА, Участникът не може да променя въведената от него информация, като същата се съхранява и заличава съгласно Правилата за поверителност на организатора.

 

РАЗДЕЛ 6: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА

Регистрираните за ИГРАТА чрез онлайн формуляра трябва да влязат в  специално създадения турнир „Telenor Arena” на 27.07.2018 г. в 20 ч EET. За достъпа за онлайн турнира ще се изисква парола, която ще бъде изпратена на всички регистрирани в посочения от тях имейл в онлайн формуляра. След това ще започне подготвителната виртуална фаза на ИГРАТА, спрямо правилата на турнирите вградени в самата игра Clash Royale. Участниците ще играят един срещу друг и при победа събират точки. Класирането се извършва спрямо събраните точки според правилата на играта Clash Royale.

След подготвителната виртуална фаза ще се състоят финалите на ИГРАТА, която се състои от тридесет и две-вторина-финали, шестнайсетина-финали, осмина-финали, четвъртфинали, полуфинали, мач за определяне на трето място и финален мач чрез създадените за целта служебни кланове.

Класиралите се на първите 64 места и потвърдили присъствие трябва да бъдат на място в зала „България“ на Конгресен център на Пловдивския панаир в Пловдив в 10 ч. на 26.07.2018 г. Ако  отсъстват, се пристъпва към попълване на местата със следващите 36 класирани от подготвителната фаза до запълване на празните позиции в схемата на турнира (бракети) по реда на тяхното класиране. Ако са под 18 години, Участниците следва да предоставят подписана Декларация – съгласие за участие на турнира и за видео заснемане и излъчване на живо в платформата youtube, подписана от родител или настойник. Не се допускат до участие в турнира непълнолетни Участници, за които родител/ настойник не е предоставил изрично и доброволно съгласие за обработване на лични данни на своето дете/ , в т.ч. видео заснемане и излъчване на живо в платформата youtube, което може да бъде предварително подготвено и/ или предоставено на организатора на място на турнира.

По време на финалните фази участниците ще продължат напред чрез пряка елиминация с победа на 2 от 3 мача. Битките в служебните кланове се създават от участниците според показани на екрани на място схеми (бракети) за двойки опоненти.

Ако един участник в дадена двойка закъснее с повече от 5 минути от определения за мача начален час, опонентът му продължава напред със служебна победа.

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог или покупка от страна на участниците!

 

РАЗДЕЛ 7: НАГРАДИ

Играчът, завършил на първо място, получава следната награда:

  • Nokia 8 – 1 бр.

Играчът, завършил на второ място, получава  следната награда:

  • Nokia 6.1 – 1 бр.

Играчът, завършил на трето място, получава  следната награда:

  • Nokia 6.1 – 1 бр.

Играчът , завършил на четвърто място, получава  следната награда:

  • Nokia 6.1 – 1 бр.

 

РАЗДЕЛ 8: ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите се получават на място, непосредствено след края на състезанието в зала „България“  на Конгресен център на Международен панаир Пловдив, Пловдив на 26.07.2018 г.

При получаване на наградата, печелившият трябва да представи валиден документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността си. Документът не се сканира или копира. В допълнение на описаното в настоящите правила дружеството, осигуряващо наградите, а именно Теленор България ЕАД съхранява и обработва лични данни на спечелилия участник, респ. на негов родител/ настойник,  а именно – имена, ЕГН, съответно личен номер, личен номер на чужденец, за целите на изготвяне и издаване на Служебна бележка по чл. 35 във вр. с чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ и съхранение на екземпляр от нея в предвидените в нормативни актове срокове. Теленор България ЕАД се задължава едновременно с предоставянето  на наградата на всеки спечелил участник да предостави и служебна бележка по образец. Всяка награда, получена при участие в настоящата ИГРА и при спазване на тези правила, която е с пазарна стойност над 30 (тридесет) лева, подлежи на облагане с 10% съгласно ЗДДФЛ. Теленор България ЕАД не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

Спечелил участник има право да откаже да предостави посочените в предходния параграф документи и данни, като в този случай губи правото да получи награда.

При получаване на наградата си, участникът следва да подпише и приемо-предавателен протокол.  Ако участникът не е пълнолетен, наградата се предоставя на родител или настойник.

 

РАЗДЕЛ 9: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

 

РАЗДЕЛ 10: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

За валидна регистрация в ИГРАТА следва да въведат следните лични данни: псевдоним (nickname), телефон и имейл и съответното достигнато ниво в “Clash Royale”. Участниците във финалите на 26.07.2018 г. в Пловдив трябва да предоставят на място и трите си имена и да докажат, че са навършили 13 години към 20.07.2018 г.

С факта на регистрацията си за участие в ИГРАТА, всеки Участник се съгласява изцяло с настоящите условия и правила, декларира, че е предоставил информирано и доброволно съгласие съответните данни и информация, в това число личните си данни, и дава изричното си съгласие същите да бъдат използвани, обработвани и съхранявани от Организатора, включително да получава съобщения и имейли  във връзка с провеждането на турнира.

С приемане на условията за участие в ИГРАТА, Участниците се съгласяват, че техните имена, други лични данни, техните образи, гласове и други индивидуализиращи белези, биха могли да станат публични и да бъдат публикувани, в това число излъчвани на живо в платформата Youtube.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в ИГРАТА да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

 

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всички спорове между Организатора и Участниците в ИГРАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

2 thoughts on “Правила за участие в турнир Telenor Arena: Clash Royale – Бургас 2018

Comments are closed.