#AcerAndMe – Общи условия

#AcerAndMe

ОБЩИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА И ПРАВИЛА

Кампанията #AcerAndMe („Кампанията“) се организира и провежда от Acer Inc. България („Организаторът“). Участниците в Кампанията са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет адрес www.pressstart.bg/blog. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва и/или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.pressstart.bg/blog.

ВАЖНО: Участието в Кампанията е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог или покупка от страна на участниците.

РАЗДЕЛ 2: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията ще се проведе в периода от 08.11.2021 г. до 31.12.2021 г. включително („Период на Кампанията“).

РАЗДЕЛ 3: МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА  

Кампанията „#AcerAndMe“ се провежда изцяло онлайн в следните социални платформи: Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.

В Кампанията участва всяко физическо лице над 14 години, което запише кратко видео с продукт на ACER („Продуктът“) и го публикува в една или повече от гореспоменатите платформи, добавяйки „#AcerAndMe“ в описанието на публикацията и показвайки лицето си с цел достоверност.

Участникът в Кампанията следва да спазва изброените правила и условия: 

 • Във видеото трябва ясно да се вижда, че заснетият продукт е на ACER.
 • Продуктът не е задължително да бъде собственост на лицето, което публикува видеото.
 • Допуска се продуктът от видеото да се намира в търговски обект, което не обвързва лицето с покупката му.
 • Всеки Участник има право да участва неограничен брой пъти чрез публикуване на ново видео, отговарящо на описаните условия.
 • Всяка публикация в допълнителна платформа и всяко ново видео носят допълнителен шанс за спечелване на предвидените награди.
 • Повторно публикуване на вече публикувано видео не носи допълнителен шанс за спечелване на предвидените награди.
 • Участниците в Кампанията следва да осигурят публичен достъп до публикуваното съдържание.
 • Участниците в Кампанията следва да спазват правилата на социалните платформи, в които публикуват видеата.
 • Участниците в Кампанията следва да не застрашават по никакъв начин себе си или околните чрез заснемането на видеото.
 • Печелившите участници („Победителите“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип във Facebook страницата на ACER на 17.01.2022 г.
 • Участниците в Кампанията следва да оставят отворен канал за комуникация в социалните платформи, в които са публикували видеата си, или да следят тегленето на победителя във Facebook страницата на ACER и да се свържат по своя инициатива с Организатора, в случай че са сред печелившите.
 • В случай че някой от Победителите не е оставил отворен канал за комуникация и Организаторът не успее да установи контакт с него до 7 дни след тегленето, включително печелившият участник не се е свързал по своя инициатива с Организатора, за да получи потвърждение и да бъдат уточнени детайли по получаване на съответната награда, наградата ще бъде предоставена на друг Участник в Кампанията.
 • При процеса на предоставяне на наградата на Победителите, същите трябва да докажат, че именно те са оригиналните автори на видеото, особено в случаите, в които те се свързват с Организатора по своя инициатива за получаване на наградата си. Това може да се случи по няколко начина, сред които са публикуване на видео-доказателство, което може да е или да не е публично видимо, но видимо за Организатора; провеждане на видео-разговор с представител на Организатора; отговаряне на въпроси, свързани с печелившото видео, и др.
 • В случай че печелившият е непълнолетен, той следва да въведе данните на своя законен представител, чрез който ще получи наградата.

РАЗДЕЛ 4: ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, което е навършило 14 години преди 08.11.2021г

Важно: Участието в Кампанията е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог или покупка от страна на участниците.

РАЗДЕЛ 5: НАГРАДИ

Предвижда се раздаване на три награди – една голяма и две по-малки. Голямата награда е ноутбук от серията Swift или Predator, като Победителят има възможността да избере кой от двата модела да получи при уточняване на детайлите през януари 2022 г. Двете по-малки награди представляват гейминг мишки от серията Predator.

РАЗДЕЛ 6: ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат доставени до 1 /един/ месец, считано от получаването на данните от печелившите Участници. Печелившите участници следва да предоставят три имена, адрес за доставка и телефонен номер за връзка не по-късно от 31.01.2022 г. Организаторът си запазва правото да достави наградите и по-късно от предвидения в предходното изречение срок, в случай че има основателна причина за това. В случай че някой от Участниците, който е спечелил награда в Кампанията, е непълнолетен, то той ще може да я получи чрез свой законен представител, който следва да представи документ за самоличност, чрез който да се легитимира. 

При получаване на наградата, печелившият участник следва да представи валиден документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността си. Документът за самоличност не се сканира или копира. Организаторът съхранява и обработва лични данни на спечелилия участник за целите на предоставяне на награда на същия. За всички награди, чиято пазарна стойност е над 100 лева – с оглед изготвянето на служебна бележка за деклариране на наградата, печелившият е длъжен да предостави допълнителни данни, нужни за по-горното.

Спечелилият Участник има право да откаже да предостави посочените в предходния параграф документи и данни, като в този случай губи правото да получи награда.

Организаторът не носи отговорност, в случай че Победителите не получат своята награда поради причини, които не зависят от Организатора, например липса на контакт за връзка, въвеждане на некоректни данни (в т.ч. предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, грешен/непълен мобилен номер и др.).

РАЗДЕЛ 7: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на наградата за паричната ѝ равностойност и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 8: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С факта на регистрацията си за участие в Кампанията всеки Участник се съгласява изцяло с настоящите Общи условия. Събираните лични данни са имейл адреси, които Участниците въвеждат за тегленето на награди. 

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в Кампанията да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите Общи условия и правила.

Приложима за целите на провеждане на Кампанията е Политиката за личните данни на Организатора, достъпна на следния Интернет адрес, с която участниците следва да се запознаят: https://www.acer.com/ac/bg/BG/content/privacy  

РАЗДЕЛ 9: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всички спорове между Организатора и Участниците в Кампанията се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – съгласно приложимото законодателство на Република България и от компетентния български съд, находящ се в гр. София.

3 comments on “#AcerAndMe – Общи условия

Comments are closed.